środa, 19 listopada 2014

W tym roku minęła 150-ta rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

MŁODZIEŻ WSPOMINA WIERNEGO PATRIOTĘ

I  SPOŁECZNIKA  

14 paź­dzier­ni­ka 1864 roku w Straw­czy­nie, uro­dził się Ste­fan Że­rom­ski, naj­bar­dziej zna­ny z  pol­skich pi­sa­rzy prze­ło­mu XIX i XX w. Straw­czyn  po­ło­żo­ny na pół­noc­ny za­chód od Kielc nie­wiel­ka wieś.  W ko­ście­le pa­ra­fial­nym prze­cho­wy­wa­na jest do dziś ory­gi­nal­na me­try­ka chrztu Ste­fa­na Że­rom­skie­go.

piątek, 7 listopada 2014