wtorek, 2 kwietnia 2019

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY - ZAPROJEKTUJ OKŁADKĘ KSIĄŻKI ,,PODWODNY ŚWIAT"Starostwo Powiatowe w Iławie  oraz Biblioteki Publiczne
Powiatu Iławskiego zapraszają do udziału dzieci
z Gminy Lubawa w wieku od 3 do 9 lat .
Prace konkursowe proszę nadsyłać do 26 kwietnia 2019r.
Zakończenie konkursu odbędzie się 20 maja 2019r.

REGULAMIN KONKURSU


Powiatowy Konkurs Plastyczny
Patronat Starosty Powiatu Iławskiego
Podwodny świat- zaprojektuj okładkę.

Organizatorzy Konkursu: Starostwo Powiatowe w Iławie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Iławie przy współpracy Bibliotek Publicznych Powiatu Iławskiego
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, a tematem konkursu jest zaprojektowanie własnej okładki i przeniesienie się w wyobraźni do podwodnego świata.
Uczestnicy
Konkurs plastyczny „Podwodny świat - zaprojektuj okładkę” skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
Prace będą oceniane w  siedmiu kategoriach wiekowych:
dzieci do lat trzech
dzieci czteroletnie
dzieci pięcioletnie
dzieci sześcioletnie
uczniowie klasy I szkoły podstawowej
uczniowie klasy II szkoły podstawowej
uczniowie  klasy III szkoły podstawowej
Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową. 
Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, collage, itp.
Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę lub grupę przedszkolną, adres przedszkola lub szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna oraz adres szkoły/placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela i tel. kontaktowy. Metryczka uczestnika konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Metryczka oraz Regulamin Konkursu  dostępne są na stronie internetowej MBP
w Iławie: www.biblioteka.ilawa.pl oraz w bibliotekach publicznych Powiatu Iławskiego.
Praca musi być wykonana samodzielnie.  W przeciwnym przypadku Jury ma prawo odrzucić zgłoszoną pracę. Wyjątkiem jest pomoc rodziców/opiekunów prawnych bądź nauczycieli w formalnym opisie okładki dla dzieci do lat 6.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. 
Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace nadesłane bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie
Organizator  zastrzega sobie  prawo  do ekspozycji  i publikacji  nagrodzonych
i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody Autorów.
Termin  i miejsce złożenia prac
Konkurs ma przebieg dwuetapowy:
I etap - prace należy dostarczyć indywidualnie lub drogą pocztową w terminie od 01.04.2019 r.  do 26.04.2019 r. do najbliższej biblioteki publicznej powiatu iławskiego:
Gminnego  Ośrodka Kultury w Lasecznie:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ząbrowie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemianach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ławicach
Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
Biblioteki Miejskiej w Suszu
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teofila Ruczyńskiego  w Lubawie.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie  
II etap - biblioteki publiczne powiatu iławskiego spośród nadesłanych prac wybiorą po 5 prac  z każdej kategorii wiekowej, czyli w sumie 35 prac. Następnie wybrane prace dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie w terminie do 8 maja 2019 r.  
Gminny Ośrodek Kultury  w Lasecznie        
Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach                       
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie                         
Biblioteka Miejska w Suszu   
Miejska Biblioteka Publiczna im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie 
Na kopercie prosimy dopisać: konkurs plastyczny.           
Ocena prac konkursowych
Oceny złożonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 
Jury spośród wybranych prac oceni je biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym, inwencja, oryginalność
i pomysłowości przedstawienia tematu, ogólne wrażenie estetyczne.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Laureaci o wynikach konkursu  zostaną powiadomieni przez kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem/nauczycielem na podstawie danych zawartych w metryczce pracy.
Nagrody
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu - dyplomy.  
Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a.
Postanowienia końcowe 
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława, e-mail:mbp@biblioteka.ilawa.pl
Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu.
Przekazując pracę na konkurs  Uczestnik (jego prawni opiekunowie) zgadza się na ekspozycję pracy na stronach internetowych i w prasie oraz pokazanie pracy podczas wystawy w siedzibach Organizatorów.Nagrody nie odebrane w dniu finału konkursu można odbierać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie. Dodatkowe informacje: tel. +48 89 649 16 18, 649 16 19 oraz na stronie www.biblioteka.ilawa.pl;.
Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
Koordynator konkursu – Dorota Gerczak, tel 89 649 16 18, e-mail: powiat@biblioteka.ilawa.pl
Biblioteki Publiczne Powiatu Iławskiego prosimy
o przesłanie lub dostarczenie wybranych prac plastycznych
 na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
do 10.05.2019 r.Załącznik Nr 1

Do Regulaminu konkursu plastycznego „Podwodny świat – zaprojektuj okładkę”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

……………………………..………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Adres:    ……………………………..………………………..

……………………………..………………………..

Oświadczam, że

ƒ* Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „„Podwodny świat – zaprojektuj okładkę” organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Iławie dla dzieci z terenu Powiatu Iławskiego i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)

…………………………………………………..…………………………………….. w w/w konkursie.

ƒ* Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich
i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nr telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
ƒ* Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich
i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nr telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
ƒ* Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas wręczania nagród laureatom konkursu na stronie internetowej organizatora, facebooku (strona Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Iławie), lokalnych portalach internetowych oraz w prasie, w celu informacji
i promocji konkursu.
ƒ* Nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas wręczania nagród laureatom konkursu na stronie internetowej organizatora, facebooku (strona Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Iławie), lokalnych portalach internetowych oraz w prasie, w celu informacji
i promocji konkursu.
ƒ* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
ƒ* Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.
ƒ* Zapoznałam(em) się z klauzulą informującą, ze posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego RODO (Dz.U.UE.L2016.119.1)

…………………………………………………..………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* Prosimy zaznaczyć właściwe 
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu konkursu plastycznego „Podwodny świat – zaprojektuj okładkę”
METRYCZKA PRACY

Dane autora pracy
Imię i nazwisko

Wiek

Klasa

Kategoria wiekowa
ƒ* 3-letnie
ƒ* 4-letnie
ƒ* 5-letnie
ƒ* 6-letnie
ƒ* 7-letnie
ƒ* 8-letnie
ƒ* 9-letnie
Rodzic/opiekun prawny
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy


Nazwa szkoły lub placówki oświatowej (jeśli dotyczy)

Ulica i nr

Telefon

Miejscowość

Kod

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

Telefon


Metryczkę należy wypełnić i dołączyć do pracy konkursowej
Wypełnia nauczyciel prowadzący (jeśli dotyczy)
ƒ* Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, placówka oświatowa – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
ƒ* Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, placówka oświatowa – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
ƒ* Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas wręczania nagród laureatom konkursu na stronie internetowej organizatora, facebooku (strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie), lokalnych portalach internetowych oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
ƒ* Nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas wręczania nagród laureatom konkursu na stronie internetowej organizatora, facebooku (strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie), lokalnych portalach internetowych oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
ƒ* Zapoznałam(em) się z klauzulą informującą, ze posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego RODO (Dz.U.UE.L2016.119.1)

…………………………………………………..………

(data i podpis nauczyciela prowadzącego)
* Prosimy zaznaczyć właściwe 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej
Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaję następujące informacje:
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława, e-mail:mbp@biblioteka.ilawa.pl, tel. 89 649 16 18;
kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@biblioteka.ilawa.pl
dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A), czyli wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia konkursu pod tytułem „Podwodny świat – zaprojektuj okładkę”;
Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą: podmioty uprawione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, członkowie Jury oraz upoważnieni pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie;
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji konkursu, nie dłużej niż
1 rok od jego rozstrzygnięcia;
Uczestnik uprawniony jest do:
Uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich na zasadach określonych w RODO;
Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator –
z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa, wynikających z art. 17 ust. 3 RODO;

Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niegodne z prawem a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy, w tym RODO;

Podanie danych osobowych jest dowolne ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia
i uczestnictwa w konkursie.
………………………………………………..

Podpis Administratora danych osobowych


Zamieścił: /L.E.M./

Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Biblioteki Publiczne Powiatu Iławskiego zapraszają do udziału dzieci w wieku od 3 do 9 lat
z Gminy Lubawa. Prace konkursowe proszę nadsyłać
do 26 kwietnia 2019r.  Zakończenie konkursu odbędzie
się 20 maja 2019r.